Jak je to s komíny a kdy je čistit?

Dle statistických údajů bylo zjištěno, že v okrese Frýdek-Místek od 1. 1. 2021 do 15. 2. 2021 bylo evidováno 10 požárů ve spojitosti s provozem spalinové cesty. Z toho u 7 požárů byla příčina jejich vzniku vznícení sazí v komínu. Právě 2 ze 7 těchto požárů jsou evidovány v obci Baška. Proto upozorňujeme veřejnost o zákonné povinnosti provozovatelů spalinové cesty o jejím udržování a bezpečném provozu. V případě vzniku požáru v rozporu se zákonem hrozí provozovateli finanční sankce dle zákona o požární ochraně ve výši až 10 000 Kč. Dávejte si na to prosím pozor... Může to způsobit velké neštěstí.

Co je to spalinová cesta?

Spalinová cesta je definována zákonem jako dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší, což znamená cesta od topeniště až po vyústění komína. Platí tedy že čištění se netýká pouze komínového průduchu, ale také spotřebiče a kouřovodu vedeného od spotřebiče k sopouchu.

Kdo spalinovou cestu může čistit a jak často?

Zákon obecně praví, že čištění a kontrolu provádí oprávněná osoba, tedy kominík. Avšak zákon mimo jiné dovoluje provést čištění spalinové cesty svépomocí, pakliže se jedná od spotřebič o jmenovitém výkonu do 50 kW. Ovšem je zde ustanoveno pouze čištění, nikoli kontrola spalinové cesty. Proto je důležité znát lhůty čištění a kontrol, které jsou rovněž stanoveny právním předpisem.

kontrola spalinove cestyVysvětlivky a podmínky

 1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
 2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komínu pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spalinové cesty určené pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.
 3. Při čištění a kontrolách jednou, dvakrát nebo třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými čištěními a kontrolami prováděnými dvakrát nebo třikrát ročně nesmí uplynout doba kratší 3 měsíců.
 4. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se čistí a kontroluje ve stejných lhůtách jako spalinová cesta určená pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.
 5. Spalinová cesta pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva sloužícího k přípravě pokrmů jako poskytované stravovací služby se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva měsíce.
 6. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se čištění provádí nejméně jedenkrát ročně a kontrola nejméně jedenkrát za dva roky.
 7. Spalinovou cestu, na kterou byla při zahájení provozu provedena revize, na kterou je připojen původní spotřebič paliv a která nebyla v provozu od předchozí kontroly a čištění déle, než je doba vyplývající ze lhůt čištění spalinové cesty uvedených v této příloze, není nutné do jejího opětovného uvedení do provozu kontrolovat a čistit; čištění a kontrola spalinové cesty se provedou před opětovným uvedením spotřebiče paliv do provozu.
 8. U nepoužívaného komínu, od kterého je odpojen spotřebič paliv a komínový průduch, byl v sopouchu uzavřen a v ústí uzavřen a zabezpečen proti vnikání dešťových srážek, při zachování funkce větrání, se kontrola a čištění neprovádí.
 9. Spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního spotřebiče na plynná paliva se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva roky.

Co mít na paměti?

Čištění je možno provést svépomocí dle vyhlášky, avšak je nutno mít na paměti, že minimálně 1x za rok musí být spalinová cesta zkontrolovaná kominíkem, jak to stanoví zákon.

Pokud čištění bude provedeno svépomocí, měla by tato skutečnost být někde poznamenána, např. v deníku spalinové cesty, který si provozovatel sám vyhotoví. Kominík po provedeném čištění a kontrole spalinové cesty vystaví provozovateli Zprávu o provedeném čištění a kontrole spalinové cesty, která bude dokladem o jejím bezpečném provozu.

Během provozu tepelného spotřebiče, i po kontrole spalinové cesty, může pochopitelně v „hájeném“ období (výše uvedený 1 rok) dojít ke vznícení sazí v komínovém průduchu či k jiným změnám technického charakteru na tělese komína jako např. vypraskání vložky komína, vydrolení spojovacího materiálu zděného komína, narušení statiky apod.). Tyto možné skutečnosti či situace lze přičítat kupříkladu krátkodobým topením v topeništi při silných mrazech, skladbou otopu, málo vysušeným dřevem nebo také stářím komínového tělesa.

Co je to revize spalinové cesty?

Protokol o revizi spalinové cesty se vydává na základě splnění všech podmínek stanovenými pro bezpečný provoz spalinové cesty. Bez platné revize nelze v žádném případě spalinovou cestu používat.

Revize se dle vyhlášky provádí:

 1. před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
 2. při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
 3. před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
 4. před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
 5. po komínovém požáru, nebo
 6. při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty

Pakliže provozovatel vlastní platný protokol o revizi spalinové cesty, nic mu nebrání v jejím bezpečném provozu a je pouze povinen zajistit její pravidelné kontroly a čištění a dodržovat bezpečnostní návod spotřebiče.

Co se stane, když…?

Pakliže provozovatel nedodržuje podmínky stanovené zákonem, podstupuje tak nejen riziko ohrožení zdraví a životů všech uživatelů objektu, ve kterém se spalinová cesta nachází, ale také riziko vzniku majetkové škody, která v těchto případech bývá nemalá. V případě vzniku požáru v souvislosti s provozem spalinové cesty a zároveň při zjištěném nedodržení zákonných ustanovení, hrozí provozovateli finanční postih dle zákona až 10 000 Kč.

PC271283saze komin 03202002 saze komin 10IMG 20210217 041051

Zdroje:
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Potřebujete hasiče? Volejte

150

O nás

Sbor dobrovolných hasičů z Bašky a Jednotka sboru dobrovolných hasičů z Bašky.


SDH Baška
Baška 306, 739 01 Baška
731 414 489
sdh@hasici-baska.cz

 

Naši partneři

Za podporu Sboru dobrovolných hasičů z Bašky děkujem těmto partnerům.

Baska jen logo horz
MSK logo
MSK logo
MSK logo